Som AMPA adherida a la campanya #VOLEMACOLLIR

Organització de l'AFA

La junta

 

La Junta Directiva és l'òrgan de representació, gestió i administració de l'associació, i actua com a òrgan executiu de l'Assemblea General.

 

La componen:

El/la President/a
El/la Vicepresident/a
El/la Tresorer/a
El/la Secretari/a
Un/a representant o vocal de cadascuna de les comissions en què s'organitza l'AFA

 

Però les Juntes són reunions obertes on habitualment assisteixen lliurement famílies interessades en els temes que es tracten i per fer sentir la seva veu. La Junta es reuneix habitualment un cop al mes.

 

La Junta Directiva té, entre altres, les facultats següents:

 

Governar, gestionar i representar els interessos de l'associació.
Analitzar periòdicament i conjuntament amb els membres del Consell Escolar la situació general del centre i fer propostes per al seu millor funcionament.
Organitzar serveis i activitats, editar publicacions, i crear comissions i grups de treball per al millor assoliment dels objectius de l'AFA.
Convocar les assemblees generals.
Redactar els programes anuals d'activitats i les memòries.
Elaborar els pressupostos anuals i els balanços i estats de comptes anuals.
Executar els acords de l'Assemblea General i assumir qualsevol altre competència que li atorgui.
Complir i fer complir els estatuts.

 

A més del caràcter gestor i administrador de la Junta, aquesta també sol ser un fòrum de debat sobre l'associació mateixa i sobre l'educació dels nostres infants a l'escola.

 

Si voleu conèixer amb més detall les característiques de la Junta Directiva i dels càrrecs de l'associació podeu consultar els nostres Estatuts.