Som AMPA adherida a la campanya #VOLEMACOLLIR

Organització de l'AFA

Delegats de classe

 

Els Delegats de classe són els representants de les famílies de cada grup classe. El conjunt dels representants de tots els cursos formen l'Assemblea de Delegats. Els delegats són escollits cada nou curs a la reunió d'inici de curs que es fa per nivells.

 

Les funcions del delegats de classe són les següents:

 

Dinamitzar la participació dels pares i mares en la vida escolar.
Fer-se ressò, a nivell general i de curs, de les inquietuds pedagògiques de les famílies.
Fer de transmissors d'informacions, avisos, consultes, propostes,... entre el mestre/a tutor i la resta de pares i mares de la classe en els assumptes d'interès general.
Animar la participació en aquelles activitats col•lectives programades.
Ajudar el tutor/a i l'Escola en aquelles tasques en les quals calgui la coordinació de les famílies del curs.
Convocar les famílies del curs en cas que sigui convenient, prèvia comunicació a la direcció del centre de l'ordre del dia previst. S'informarà de la reunió al mestre/a tutor per si creu convenient assistir-hi.
Representar el grup de classe en l'Assemblea de Delegats.

  

L'Assemblea de Delegats

 

L'Assemblea de Delegats és un òrgan de participació i d'informació de l'Escola cap a les famílies, i també d'aquestes cap a l'Escola.

Es reuneix de forma ordinària un cop per trimestre, convocada per la Directora del Centre. De forma extraordinària es podrà convocar a petició del Consell Escolar, de l'Equip Directiu del Centre o de com a mínim cinc delegats de classe.