Som AMPA adherida a la campanya #VOLEMACOLLIR

Organització de l'AFA

Consell escolar

 

El Consell Escolar de Centre és l'òrgan màxim de govern de l'escola on està representada tota la comunitat educativa del centre.

 

Composició del Consell Escolar

 

La directora, que n’és la presidenta..
El/la cap d’estudis.
Un regidor/a o representant de l’ajuntament del terme municipal en el qual hi ha el centre.
6 mestres elegits pel claustre de professors/es.
6 representants de les famílies elegits entre ells.
Un membre designat per l’AFA.
Un representant del personal d’administració i serveis del centre.
El secretari/a del centre, que actua de secretari/a del consell escolar, amb veu i sense vot.

 

En total 18 persones. Els centres d'Educació Infantil i Primària no tenen representació d'alumnes.

 

Funcions del Consell Escolar

 

El Consell Escolar és l'òrgan que pren les decisions més importants de l'escola. Entre les seves funcions destaquen les següents:


Elabora i aprova el Projecte Educatiu del Centre i el Reglament de Règim Intern, documents bàsics en què es recullen els objectius i el funcionament del Centre.
Valora i aprova el Pla Anual del Centre tot precisant els objectius i les activitats anuals de tots els sectors: mestres, pares i mares, comissions...
Valora i aprova la Memòria Anual del Centre en què es recullen l'execució el Pla Anual i les propostes de canvi.
Vetlla pel procés de matriculació del Centre.
Aprova el pressupost de funcionament del Centre, fa el seguiment i aprova la seva liquidació.
Escull el director/a del Centre.
Debat qualsevol qüestió d'interès proposada des de qualsevol sector en relació al funcionament de l'escola.

 

El Consell Escolar es reuneix almenys dues vegades per trimestre.

  

Eleccions al Consell Escolar

 

Els membres del Consell Escolar es renoven cada quatre anys. Cada dos, però, es renova la meitat dels membres representants elegits dels sectors de mestres i pares i mares d'alumnes. El procés electoral té les característiques següents:

 

El director/a del centre convoca eleccions quinze dies abans de la data d'elecció a cada sector. L’equip directiu del centre organitzarà accions d’informació i difusió per impulsar i fomentar la participació dels diferents sectors de la comunitat educativa.
Es fan públics al tauler d'anuncis els censos electorals de cada sector.
La relació de candidats/es es fa pública amb tres dies d'antelació a la votació.
Es constitueixen meses electorals de cada sector, els membres de les quals s'escullen per sorteig, i s'encarreguen d'organitzar la votació, fer l'escrutini i resoldre els dubtes i les reclamacions que sorgeixin.
Les votacions són personals, directes i secretes.
Si es produeix una vacant en el consell escolar, s’ha d’ocupar pel procediment que estableixi el reglament de règim interior del centre. Si el reglament no preveu aquesta circumstància, l’ha d’ocupar el següent candidat més votat en les darreres eleccions. El nou membre s’ha de nomenar per al temps que restava de mandat a la persona que ha causat la vacant.

 

Guia pràctica dels Consells Escolars

De les funcions pròpies de les famílies al Consell Escolar, des de l'AMPA volem destacar la importància del paper de representació de tots els pares i mares de l'escola en un doble sentit. D'una banda considerem que es tracta d'una figura clau per tal de recollir les preocupacions i demandes de les famílies, a través dels delegats de classe, i fer-les arribar al Consell Escolar. De l'altra, és important la coordinació amb la Junta de l'AFA per tal de recollir el seu punt de vista i fomentar el debat sobre els diferents aspectes del funcionament de l'escola que en cada moment siguin d'interès.DIPTIC Guia rapida Consells Escolars Centre_2