ACTIVITAT

INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ

Actualització de dades.

2020-05-09

PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR 2020-2021


En el context social actual, degut a l'emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, cal reduir al màxim els tràmits presencials, substituint-los per actuacions telemàtiques i, quan això no sigui possible, cal prendre les mesures preventives necessàries, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, per garantir la salut de les persones.


 

Terminis presentació sol·licitud preinscripció:

       Sol·licitud amb suport informàtic: del 13 al 22 de maig de 2020

       Sol·licitud presencialment amb cita prèvia: del 19 al 22 de maig de 2020

 

Sol·licitud amb suport informàtic del 13 al 22 de maig:

Cal utilitzar manera general la sol·licitud amb suport informàtic. S'hi pot accedir mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil. Una vegada enviades telemàticament les dades s'obté el resguard de la sol·licitud. Aquest resguard s'ha d'enviar per correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció juntament amb la documentació escanejada o fotografiada.

El centre ha de respondre al correu de confirmació, com a justificant de la formalització de la sol·licitud de preinscripció.

Una vegada formulada la sol·licitud, aquesta es pot modificar (sempre dintre del període de presentació de sol·licitud) per modificar els criteris de prioritat o l'ordre dels centres sol·licitats. Modificades les dades, s'obté un nou resguard de la sol·licitud, que caldrà enviar per correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció (especificar en l'assumpte que es tracta d'una modificació de la sol·licitud). En el cas que es canviï el centre demanat en primera opció, caldrà enviar novament la documentació escanejada o fotografiada i enviar un correu electrònic a la bústia oficial del centre en què s'havia presentat la sol·licitud original indicant que s'ha optat anul·lar la sol·licitud. La darrera modificació és la que és considera vàlida.

Important: La sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l'enviament del correu electrònic, amb el resguard i la documentació acreditativa adjunta (escanejada o fotografiada).

Correu de l’Escola El Sagrer a8045057@xtec.cat

 

Sol·licitud presencialment amb cita prèvia, del 19 al 22 de maig:

De manera excepcional, per als casos en què la família no pugui fer el tràmit telemàticament de presentació de sol·licitud, aquesta es podrà presentar presencialment al centre. En aquest cas, s’ha de  demanar cita prèvia a l’escola utilitzant l'eina corporativa (EN BREU POSAREM L’ENLLAÇ per sol·licitar cita prèvia) o per telèfon al 634669636  o 933516045 operatiu a partir del dia 13 de maig de 2020 de 9 a 13'30h.

En tot moment caldrà respectar de manera molt acurada les següents mesures d’higiene i seguretat:

- al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona); 

- cal portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. En el cas que el centre prevegi que farà emplenar la sol·licitud en paper, convé recomanar que portin el seu propi bolígraf;

- recordar la recomanació de portar mascareta i guants; 

- no han d’acudir al centre les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

 

Documentació acreditativa

Si la sol·licitud és via telemàtica (per internet), enviament del correu electrònic a l’escola que heu triat com a primera opció, amb el resguard de la sol·licitud i la documentació acreditativa adjunta escanejada o fotografiada.

Si la sol·licitud és de manera presencial amb cita prèvia, la sol·licitud i  original de la documentació acreditativa.

És la següent:

       El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

       El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

      Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, es farà constar en el correu electrònic que s'envia al centre amb la documentació i el Consorci d'Educació comprovarà les dades d'ofici per interoperatibilitat amb el padró municipal.

       El DNI de l'alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

       Si s’escau, la documentació acreditativa dels criteris de prioritat (específics, generals o complementaris) http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/documentacio/

 

Dades a tenir en compte

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres (10 com a màxim i per ordre de preferència). La presentació de més d'una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

En emplenar la sol·licitud amb suport informàtic trobareu un espai que cal omplir amb l'identificador de l'alumne o alumna. Els nens que es preinscriuen a P3 o que són nous en el sistema educatiu de Catalunya encara no en tenen; per als alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en centres educatius de qualsevol titularitat és una dada obligatòria que han de facilitar els centres on estan escolaritzats o també es pot consultar l'identificador de l'alumne a través de l’enllaç http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne del web del Departament d'Educació.

En casos excepcionals i durant el període de preinscripció, el pare, mare o tutor de l'alumne o alumna pot sol·licitar aquest identificador per correu electrònic a la bústia electrònica oficial dels serveis territorials del Departament, enviant el DNI o document equivalent escanejat o fotografiat.

 

A la sol·licitud és obligatori especificar l’adreça electrònica per poder rebre el missatge amb el codi de la sol·licitud de preinscripció.

També cal marcar el tutor o tutora que consultarà per Internet els resultats de la preinscripció (puntuació provisional, puntuació un cop resoltes les reclamacions, ordre definitiu i plaça assignada). Podreu accedir a aquestes consultes amb el codi de sol·licitud i el número del DNI, NIE o passaport del tutor o tutora que s’ha especificat que farà la consulta al web http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/consulta-resultats/.

 

Per a  més informació sobre el procés de preinscripció, podeu consulta als webs:

Estudiar a Catalunya

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/index.html

Departament d’Educació

http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/

Consorci d’Educació

https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/preinscripcio

 

 

Calendari de Preinscripció

(http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/calendari/)

       Oferta inicial de places escolars: 8 de maig de 2020

       Presentació de sol·licituds en suport informàtic: del 13 al 22 de maig de 2020

       Presentació de sol·licituds presencialment amb cita prèvia: del 19 al 22 de maig de 2020

       Presentació de documentació: fins al 25 de maig de 2020

Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia.

       Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 29 de maig de 2020

       Presentació de reclamacions: del 2 al 5 de juny de 2020

       Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 9 de juny de 2020

       Sorteig del número de desempat: 9 de juny de 2020, a les 11 h

       Llista ordenada definitiva: 11 de juny de 2020

       Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d'ofici): del del 26 al 29 de juny de 2020

       Oferta final de places escolars: 6 de juliol de 2020

       Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 7 de juliol de 2020

Matrícula

       Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d'educació infantil, educació primària i ESO: del 13 al 17 de juliol de 2020