Participació

Pares delegats

 

Els delegats de classe són els representants de les famílies del grup-classe en l'assemblea de delegats i són escollits en la reunió d'inici de curs que es fa per nivells.

 

És funció dels delegats:

 

Dinamitzar la participació dels pares en la vida escolar.
Recollir  les inquietuds pedagògiques i de funcionament de les famílies.
Fer de transmissor d'informacions, avisos, consultes, propostes… entre el mestre tutor i les famílies de la classe en assumptes d'interès general.
Facilitar la relació de les famílies entre elles organitzant activitats que la potenciïn.
Animar la participació dels pares en aquelles activitats col·lectives programades.
Col·laborar amb el tutor i l'escola en aquelles tasques que calgui la coordinació dels pares de  la classe.
Convocar els pares del curs quan sigui convenient, després de presentar l'ordre del dia previst a la direcció.
Poder ser convocats pel consell escolar, l’equip directiu o l’AMPA per col·laborar, ser informats i participar.
Representar el grup-classe en l'assemblea de delegats.
Acollir i ajudar a les famílies noves que s’integren al grup classe.

 

 

Assemblea de delegats

 

És un òrgan de participació i d'informació de l’escola cap les famílies i de les famílies cap a l'escola. En formen part els delegats de cada classe. La directora de l’escola en convoca una reunió de forma ordinària, com a mínim un cop per trimestre.