Participació

Consell Escolar

 

El Consell Escolar és l’òrgan màxim de decisió i participació en la gestió i l’avaluació de l’escola. 

 

En formen part:

La directora, que n’és  la presidenta.

La cap d’estudis i sis mestres triats pel claustre.

Sis representants de les famílies dels alumnes.

La presidenta de l’AMPA.

La coordinadora de l’espai migdia. 

Un representant del personal d’administració i serveis. 

Un representant de l’Ajuntament.

El secretari de l’escola, que actua com a secretari del Consell Escolar. Té veu, però no vot.

 

És preceptiu que es faci una reunió a principis de curs i una altra al final. De fet, es reuneix, com a mínim, una vegada al trimestre i sempre que el convoqui la presidenta o quan sigui sol·licitat per almenys un terç dels seus membres. L’assistència a les sessions del Consell Escolar és obligatòria per a tots els seus membres. 

 

El Consell Escolar adoptarà els acords per majoria simple excepte en els següents casos: 

Aprovació del pressupost i de la seva execució, per a la qual cosa cal majoria absoluta.

Aprovació del Projecte Educatiu i de les Normes d’Organització i Funcionament i de les seves modificacions, cosa que es fa per majoria de dos terços.

 

 

Funcions del consell escolar

 

Tenir en compte les opinions dels seus membres per prendre les decisions importants de l'escola.

Valorar el Pla anual de centre i la Memòria per tal de fer propostes de millora.                                   

Resoldre altres temes que sorgeixin en qualsevol dels sectors que representa.