Projecte Educatiu

Trets principals

TRETS D’IDENTITAT

Entenem l’infant com a una persona única, protagonista dels seus aprenentatges i amb capacitat creativa. L’aprenentatge és un procés emocional. Treballem perquè els infants estiguin a gust a l’escola i s’hi sentin segurs i feliços.

Eduquem en un clima de confiança en les persones. Fomentem una educació en valors humans, culturals, interculturals i mediambientals.

Entenem l'escola com un espai de creixement, afavoridor de la cohesió social i compensadora de les desigualtats.

Som escola laica. Eduquem en els valors humans universals i vetllem per no haver de segregar l’alumnat segons les opcions religioses.

Garantim l'educació dels alumnes sense discriminacions per raons de sexe.

Tenim la llengua catalana com a  llengua d’ús i comunicació en la vida quotidiana de l’escola, perquè és la llengua pròpia de Catalunya. Com a escola catalana que som, volem fer sentir i transmetre els trets d’identitat catalans.

 

PILARS PEDAGÒGICS

Volem mantenir i desvetllar el plaer pel saber i per l’aprenentatge.

Atenem la diversitat d’aprenentatge. Respectem els diferents ritmes i potenciem les capacitats de cadascú. Som escola d’agrupament d’alumnes sords.

Promovem l’educació artística com a mitjà per desenvolupar la sensibilitat i per comprendre i interpretar el món.

Entenem el teatre com a eina pedagògica que permet el treball interdisciplinari  que educa en les arts, les emocions i l’autoconeixement.

Volem formar alumnes competents a nivell digital i aprofitem les potencialitats pedagògiques de l’entorn tecnològic.

Volem que els nens esdevinguin persones responsables, amb capacitat crítica, lliures, implicades en la societat i capaces de treballar en equip.

Som una escola en què el compromís i el treball en equip dels mestres són imprescindibles.

 

OBJECTIUS EDUCATIUS PRIORITARIS

Entenem el fet educatiu tenint en compte els quatre pilars: l’aprendre a ser, l’aprendre a fer, l’aprendre  a conèixer i l’aprendre a viure.

Vetllem per l’acollida, el benestar, l’autoestima i el desenvolupament integral dels alumnes . Establim un clima i una organització favorable a l’aprenentatge.

Apliquem les metodologies necessàries que permetin el desenvolupament de les competències  bàsiques d’aprenentatge, tenint en compte la diversitat de ritmes i maneres d’aprendre.

Establim uns espais d’aprenentatge que permetin treballar les competències de manera globalitzada, afavorint el treball cooperatiu dels alumnes dins del mateix cicle.

Promovem l’aprenentatge significatiu que permeti als alumnes construir un significat propi i personal dels coneixements universals. 

Garantim estratègies pedagògiques perquè els alumnes acabin l’etapa de primària amb el coneixement de les tres llengües.

Fomentem l’hàbit lector i el plaer de la lectura com a font de creixement personal i d’aprenentatge.

 

CRITERIS D’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA

Fem agrupaments d'alumnes segons els objectius pedagògics: espais d'aprenentatge internivell a cada cicle, grups reduïts, desdoblaments, dos mestres a l'aula, tallers per treballar de manera competencial, globalitzada i per afavorir la inclusió.

Treballem per projectes.

Disposem de llibres socialitzats, per consulta i per lectura.

Vetllem perquè l’avaluació sigui formativa, un instrument per millorar i aprendre, fent que els alumnes prenguin consciència del seu procés.

Fomentem activitats que promouen l'aprenentatge a través del servei a l'escola.

Promovem activitats, sortides i colònies que potenciïn l’educació i el respecte al medi ambient, els aprenentatges vivencials i els aspectes lúdics i socials en benefici de la convivència.

Promovem la innovació educativa per adequar l'escola a les necessitats del món en què vivim.

Fomentem el treball en equip dels mestres i la formació permanent.

 

PROJECTES I ACTIVITATS DESTACADES DEL CENTRE

- Acord de corresponsabilitat

- Agrupament d'alumnes sords

- Escoles +sostenibles

- Escola formadora de mestres

- Projecte de biblioteca 

- Educació visual i plàstica 

- Teatre a l'escola

- Projecte TIC

- Projecte Experi(è)ncia

- Projecte STEAM

 

 

ÀMBITS DE PARTICIPACIÓ I COL·LABORACIÓ

Promovem la participació democràtica de tots els seus estaments: alumnes, pares, mestres i treballadors de l’escola.

Fomentem la participació activa dels alumnes de l’escola a través de l’assemblea d’alumnes delegats.

Promovem la participació i la col·laboració de les famílies: Ampa, comissions i junta de l'Ampa i assemblea de famílies delegades.

Realitzem activitats conjuntes de famílies i mestres.

Tenim comissions de treball mixtes de famílies i mestres.

Entenem l’escola integrada en un entorn social que ens interpel·la, per això es promou el treball en xarxa al barri i a la ciutat. També s’interrelaciona amb altres escoles i entitats.

Formem part de xarxes educatives que promouen una millora en l'educació: xarxes per al canvi (Escola Nova 21), xarxa 0-12, xarxa d'escoles insubmises, xarxa pel dret a decidir, xarxa en suport a les persones refugiades.