Projectes d'Escola

Alumnat sord

L’escola El Sagrer està definida com a centre d’agrupament d’alumnat amb sordesa, la qual cosa significa que col·labora i es coordina amb el CREDAC de Barcelona per donar una resposta educativa als alumnes amb necessitats educatives especials derivades d’una sordesa i que requereixen, a més del suport logopèdic per al desenvolupament del llenguatge i l’audició, ajuts específics per a l’accés al currículum i per al seu desenvolupament personal i social. 

 

L’agrupament d’alumnat sord en un mateix centre comporta un seguit d’avantatges, per als alumnes amb sordesa i l’alumnat en general:

 

Millora l'autoconcepte de l'alumnat sord.

Facilita l'organització de l'atenció educativa.

Permet rendibilitzar els recursos.

Proporciona més experiència al professorat del centre.

Afavoreix la relació entre pares i mares dels alumnes sords.

Facilita l’educació en valors de la resta d’alumnes del centre.